Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Publikace o Ludvíku Salvátorovi - Ludvík Salvátor Toskánský (1847 – 1915), vědec a cestovatel

Biografie:

Z historie habsbursko-lotrinské linie v Toskánsku

Ludvík Salvátor Toskánský (1847 – 1915), vědec a cestovatel

Národní archiv, Praha 2020

I. část: Z historie toskánské habsbursko-lotrinské linie1737 – 1859

II. část: Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel: Životopis (4. 8. 1847, Florencie – 12. 10. 1915, Brandýs nad Labem)

    Finálním výsledkem projektu je první česká biografie Ludvíka Salvátora, že arcivévodův životopis je prvním pokusem, který komplexně a interdisciplinárně postihuje rozsáhlé vědecké dílo, činnost a životní osudy Ludvíka Salvátora. To bude sledováno od počáteční fáze heuristické až po jeho vydání a ohlas v odborném tisku, případně u veřejnosti. Pozornost bude věnována rovněž postižení spojitosti vztahu Ludvíka Salvátora k českému prostředí. Biografie se pokusí rovněž o reflexi přínosu Ludvíka Salvátora ke světovému kulturnímu, přírodovědeckému a historickému dědictví, jemuž byla v mezinárodní historiografii věnována jen okrajová pozornost, v české žádná. Monografie je opatřena podrobným poznámkovým aparátem s odkazy na knižní publikace a archivní materiály, fotografickou přílohou dosud málo nebo vůbec nepublikovaných snímků, výběrovou bibliografií, rejstříky a cizojazyčnými resumé.

    Životopisná publikace byla v první část zároveň využita k prezentaci historie toskánské habsbursko-lotrinského sekundogenitury vládnoucího v Toskánsku (1767 – 1859), z níž Ludvík Salvátora pocházel. V první části biografie vysvětleny podrobnosti získání Toskánska pro Františka Štěpána Lotrinského v roce 1737 a životní osudy jeho potomků, až do změny v uspořádání evropských států, ovlivněné revolučními vlnami, a sjednocovacími procesy v Německu a především v Itálii (Risorgimento), které dovedli členy toskánské habsbursko-lotrinského rodu k jejich nucenému exilu do Čech v roce 1859 a následně v roce 1866 k definitivní ztrátě Toskánska.

    Kromě historie Toskánského velkovévodství v době panování toskánských Habsburků, je podáno vysvětlení okolností návratu toskánské linie do rakouské rodiny podle článků Rodinného statutu z roku 1839. První část publikace uzavírá kapitola o životě toskánských Habsburků v Čechách, který trval až do konce 1. světové války.

    Na první část knihy navazuje podrobným životopisem arcivévody Ludvíka Salvátora, především soustředěným na jeho dětství, mládí, jeho rodinu, specifičnost jeho vzdělání a výchovy, s využitím zásad, jež podle vzoru Marie Terezie zavedl v Toskánsku Petr Leopold. Podle těchto principů se řídila erudice a edukace dětí na toskánském dvoře až do jeho opuštění členy toskánské linie. Dále je věnována pozornost Ludvíkovu ozdravnému pobytu v Benátkách, jeho prvním literárním počinům, cestám po Benátsku, Lombardii, Istrii a Dalmácii. Po návratu do Prahy v roce 1864 je přiblíženo Salvátorovo soukromé studium u pražských profesorů, jeho život v Praze, neštěstí arcivévodkyně Matyldy. Věnuje se jeho cestám na Baleáry, kolem severního pobřeží Afriky, tedy těm informacím, které chybí nebo jsou jen zmíněny v zahraničních biografiích. Všechny detaily k výše uvedeným okruhům byly získány především z dokumentů toskánského rodinného archivu v Praze. K pozdějšímu období pak byla využita osobní pozůstalost Ludvíka ve Státním archivu ve Vídni a arcivévodův archiv-depozit, v Generálním archivu na Mallorce. A samozřejmě byla vytěžována fakta i z historických prací zahraničních autorů. Naše biografie pokrývá místa, která nejsou rozpracována v zahraniční produkci.

   

OBSAH:

Slovo úvodem
I. část: Z historie toskánské habsbursko-lotrinské linie

Toskánské velkovévodství v rukách habsbursko-lotrinského rodu. Cesta Habsburků k Toskánskému velkovévodství

František Štěpán Lotrinský. Ztráta Lotrinska – boj o Toskánsko – postavení v habsburské monarchii

Habsbursko-lotrinská sekundogenitura v Toskánsku v letech 1765–1859
    Petr Leopold (1765–1790)
    Ferdinand III. Toskánský (1791–1824)
    Leopold II. Toskánský, poslední vládnoucí habsbursko-lotrinský panovník v Toskánsku (1824–1859)

Život Leopoldovy rodiny na českých panstvích     První rok exilu v Čechách na panství ostrovském
    Život toskánské rodiny na brandýském panství
    Sňatek arcivévody Karla Salvátora a Marie Immakulaty a jejich příchod na Brandýs
    Vnoučata narozená na brandýském panství v zrcadle deníků Leopolda II.
    Úmrtí Marie Ferdinandy Saské na Brandýse
    Svatební přípravy Marie Luisy a Karla Isenburg-Birsteina
    Prusko-rakouská válka a odchod Toskánců z Brandýsa

Návrat toskánských Habsburků do císařského arcidomu

Ferdinand IV. Toskánský a členové jeho rodiny, pokračování toskánské linie až do současnosti


II. část: Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel (4. 8. 1847, Florencie – 12. 10. 1915, Brandýs nad Labem). Životopis

   Život na toskánském dvoře
    Rodina Ludvíka Salvátora
    Výchova a vzdělávání dětí na toskánském dvoře
    Dětství Ludvíka Salvátora ve Florencii
    Vzdělávací program pro studium Ludvíka Salvátora
    Odchod do exilu v Čechách
    Ozdravný pobyt v Benátkách
    První velké cesty v letech 1864–1865: Istrie a Dalmácie, Helgoland
    Převratné události let 1866–1876 v životě Ludvíka Salvátora
    Ludvík a Matylda
    Cesta na Baleáry
    Liparské neboli Eolské ostrovy
    Tabulae Ludovicianae 1869 – rok neuvěřitelné práce. Klasifikace Ludvíkových děl a výzkumná metoda
    Sběr dat – spolupracovníci
    Mezinárodní ilustrátorský tým
    Nakladatelé arcivévodových děl
    Aktivity Ludvíka Salvátora. Ochránce přírody, zakladatel turistiky, donátor
    Velká okružní jízda v roce 1869
    Skon otce a dědické řízení
    Parní jachta Nixe I a Nixe II
    Druhá cesta na Mallorku
    Ludvíkova domácnost v paláci Kinských
    Spuštění parní jachty Nixe 1872
    Velká cesta po řeckých ostrovech
    Koupě Miramaru a dalších usedlostí
    Nomádský život Ludvíka Salvátora. Zindis – Mallorka
    Světové výstavy v myšlenkovém pojetí Ludvíka Salvátora
    S’Estaca a Catalina Homar
    Vzácné návštěvy na Mallorce
    Smutná léta před koncem století
    Šťastnější chvíle
    Poslední desetiletí plodného života arcivévody Ludvíka Salvátora
    Brandýské panství – zdroj financí. Přestavba brandýského zámku
    Ludvík Salvátor Toskánský a Přerov nad Labem
    Ve službách arcivévody, úředníci a služebnictvo. Ludvík Salvátor a Brandýsko
    Komu patřilo dědictví po Ludvíku Salvátorovi?

Závěrem

Přílohy

    Přehled biografický dat arcivévody Ludvíka Salvátora
    Soupis díla arcivévody Ludvíka Salvátora
    Struktura osobního archivu arcivévody Ludvíka Salvátora

Ediční přílohy
    Základní body pro výchovu dětí v císařské rodině (1782)
    Habsburský rodinný statut (1839)
    Instrukce Vincenzia Antinoriho pro vzdělávání arcivévody Ludvíka Salvátora [1850]
    cesty Ludvíka Salvátora na Dalmácii (1864)
    Text Ludvíka Salvátora: „Grave of Winkelmann at Triest“ [1864]
    Záznam o převzetí panství Son Marroig (1876)
    Závěť arcivévody Ludvíka Salvátora (1879)
    Kupní smlouva San Rocco (1882)
    Záznam Luigiho Salvatora Vivese o výletě do jeskyně Arta (1893)
    Závěť arcivévody Ludvíka Salvátora (1900)
    Cestovní deník člena družiny Ludvíka Salvátora z cesty z Ostrova Ithaka do přístavu San Rocco (1903)
    Závěť Antonia Vivese (1916)
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu